Category: Monitoring

0

Hướng dẫn Monitor server bằng sysstat

Có nhiều tool  để monitor server như cacti, nagios, zabbix, hôm nay thì itcuibap sẽ hướng dẫn chạy nhanh các lệnh trong sysstat để monitoring CPU, MEMORY, READ/WRITE của DISK nhé. # Đầu tiên...

0

Cài đặt và cấu hình Cacti trên Centos 7

# Cài đặt httpd để cấu hình Web Server: + Cài đặt httpd: yum -y install httpd + Cấu hình httpd và chỉnh sửa theo cấu trúc sau: vi /etc/httpd/conf/httpd.conf # line 86: đổi...