Category: Monitoring

0

Hướng dẫn Monitor server bằng sysstat

Có nhiều tool  để monitor server như cacti, nagios, zabbix, hôm nay thì itcuibap sẽ hướng dẫn chạy nhanh các lệnh trong sysstat để monitoring CPU, MEMORY, READ/WRITE của DISK nhé. # Đầu tiên...

0

Cấu hình Cacti trên Centos 7 – Tạo devices và email notification

# Cấu hình Monitoring Host Centos bằng giao thức snmp + Cài đặt SNMP Trên host Centos mà bạn muốn giám sát bằng Cacti

+ Cấu hình SNMP trên Host Centos

+ Cập...

0

Cài đặt và cấu hình Cacti trên Centos 7

# Cài đặt httpd để cấu hình Web Server: + Cài đặt httpd:

+ Cấu hình httpd và chỉnh sửa theo cấu trúc sau:

+ Restart lại httpd

+ Thêm port...